076-5610401 info@stichting-sap.nl

Uw helpende hand bij sociaal-medische advisering

Samenwerkende Adviserende Profesionals

Stichting SAP (Samenwerkende Adviserende Professionals) is een onafhankelijk opererende adviesorganisatie voor sociaal-medische advisering in brede zin.

Stichting SAP is gespecialiseerd in het vaststellen van functiebeperkingen bij mensen en de gevolgen daarvan voor het dagelijks leven, wonen en werken. Door onze diagnostiek kan aan gerichte en efficiënte oplossingen worden gewerkt, maar ook aan realisatie van voorzieningen, zorgarrangementen, woningaanpassingen, reïntegratie en reactiveringstrajecten in het kader van de Participatiewet.

Advisering in de breedste zin van het woord

Actuele knowhow

Wij beschikken over actuele knowhow op het gebied van indicatiestelling en advisering binnen de domeinen Zorg, Wonen,Welzijn en Werk. Onze advisering vindt nu o.a. plaats in het kader van de Wmo, Participatiewet, Wet langdurige zorg, bijzondere bijstand, urgentiebepalingen verhuizing, regeling leerlingenvervoer, medische keuring Gehandicapten Parkeer Kaart, Wajong, ZiekteWet, WIA, ontheffing inburgeringsexamen en vrijstelling leerplicht op medische en psychische gronden.

Gewapend met deze kennis en ervaring  zijn de professionals van de Stichting SAP helemaal toegerust om de gemeenten zowel op deelaspecten als integraal te adviseren bij alle uitvoerende taken van de gemeente op het gebied van Zorg, Wonen, Welzijn en Werk. De beperkingen worden in het advies aangegeven conform de ICF classificatie.

De ideale adviseur

Door de unieke combinatie van deskundigheid op sociaal- medisch, arbeids-medisch, ergonomisch en bouwkundig gebied is Stichting SAP de ideale adviseur voor gemeenten en garanderen wij onze opdrachtgevers efficiënte maatschappelijk verantwoorde oplossingen. Wij rekenen tientallen Nederlandse gemeenten tot onze tevreden opdrachtgevers.

Stichting SAP
Koolpad 12 B
4854 PD BAVEL

076-5610401

info@stichting-sap.nl

rekeningnummer NL 98 INGB 000 9 5903 92

KvK 20109659