076-5610401 info@stichting-sap.nl

Een overzicht van de diensten van de stichting Sap

Participatiewet

Medisch Advies

  • het vanuit integraal medisch perspectief onderzoeken en met cliënt bespreken van, en adviseren over de functionele en andere mogelijkheden die cliënt heeft in relatie tot optimale zelfredzaamheid en participatie. Het gaat daarbij om de actuele situatie en de prognose uitgaande van constructieve acties van cliënt en/of diens omgeving;
  • vanuit medisch perspectief door middel van sociaal-medische advisering een waardevolle bijdrage leveren aan de beoordeling voor participatie van een belanghebbende op grond van de Participatiewet

Beoordelaar: verzekeringsarts

Psychologisch Advies

  • het vanuit integraal psychologisch perspectief onderzoeken en met cliënt bespreken van, en adviseren over de functionele en andere mogelijkheden die cliënt heeft in relatie tot optimale zelfredzaamheid en participatie. Het gaat daarbij om de actuele situatie en de prognose uitgaande van constructieve acties van cliënt en/of diens omgeving;
  • vanuit psychologisch perspectief door middel van sociaal medische advisering een waardevolle bijdrage leveren aan de beoordeling voor participatie van een belanghebbende op grond van de Participatiewet.

Beoordelaar: NIP psycholoog

Arbeidsdeskundig Advies

  • arbeidsdeskundig onderzoek naar arbeidsmogelijkheden en bemiddelbaarheid;
  • opstellen re-integratievisie;
  • onderzoek naar UWV aanspraken;
  • loonwaardebepaling.

Beoordelaar: Register Arbeidsdeskundigen (SRA)

Medisch Advies WMO

Met de invoering in 2015 van de de wijzigingen in de Wmo zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van burgers die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Meldt een burger zich met een verzoek om ondersteuning en moeten de medische mogelijkheden en onmogelijkheden vastgesteld worden, dan kan door de arts van de Stichting-SAP een onafhankelijke medische keuring plaatsvinden.

Medisch Advies SMI kinderopvang

Ouders die door lichamelijke, psychische of sociale problemen niet volledig voor hun kind(eren) kunnen zorgen, komen in aanmerking voor een bijdrage SMI kinderopvang. De Stichting SAP kan één van haar artsen inzetten om een onafhankelijke medische beoordeling bij (één van) de ouders te verrichten en laten beoordelen of de aanvraag gegrond is.

Medisch advies leerlingenvervoer

Kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen gaan, komen mogelijk in aanmerking voor een speciale vervoersvoorziening van de gemeente. Om dit vast te stellen kan een onafhankelijk medisch of psychologisch onderzoek noodzakelijk zijn. De Stichting SAP kan dit verzorgen.

Medisch Advies ontheffing leerplicht

Kinderen die ten gevolge van een lichamelijke of geestelijke beperking niet naar school kunnen gaan en leerplichtig zijn, komen mogelijk in aanmerking voor een (tijdelijke) ontheffing van de leerplicht. Om dit vast te stellen kan een onafhankelijk medisch of psychologisch onderzoek noodzakelijk zijn. De Stichting SAP kan dit verzorgen.

Urgentie verklaring Verhuizing

Als een inwoner permanent ernstige hinder of belemmering in de woning ondervindt door een medische aandoening, kan dit medisch urgent worden. De inwoner moet dan (laten) aantonen dat er een oorzakelijk verband tussen de huidige woonsituatie en de medische aandoening bestaat. Door onderzoek moet ook aangetoond worden dat er een noodzaak tot verhuizing binnen een half jaar is. De Stichting SAP kan deze beoordelingen verzorgen.

Ontheffing Inburgeringsexamen

Beoordeling op medisch- en psychologische gronden

Jeugdwet

  • indicatie begeleid wonen
  • indicatie beschermd wonen

Gehandicapten Parkeer Kaart

Wij verzorgen de medische advisering voor een Gehandicapten Parkeer Kaart. Kijk voor meer informatie op de pagina Gehandicaptenparkeerkaart.

Wajong

Verzekeringskeuringen

Second Opinion

Stichting SAP
Koolpad 12 B
4854 PD BAVEL

076-5610401

info@stichting-sap.nl

rekeningnummer NL98INGB0009590392

KvK 20109659