Skip to content

Diensten

Onze diensten

Participatiewet

Medisch advies:

Het medisch advies omvat het integraal onderzoeken van de gezondheidstoestand van de cliënt en het bespreken van de functionele mogelijkheden in relatie tot het bereiken van optimale zelfredzaamheid en deelname aan de samenleving. Dit proces houdt rekening met zowel de huidige situatie als de verwachte ontwikkelingen, gebaseerd op de acties die de cliënt zelf onderneemt en/of die vanuit zijn of haar omgeving worden ondernomen.

Daarnaast omvat het medisch advies het leveren van waardevolle inzichten vanuit sociaal-medisch oogpunt, wat van cruciaal belang is bij het beoordelen van de participatiemogelijkheden van belanghebbenden volgens de Participatiewet. Hierbij wordt gekeken naar hoe de gezondheidstoestand van de persoon van invloed kan zijn op zijn of haar vermogen om deel te nemen aan het arbeidsproces of andere vormen van maatschappelijke participatie.

De beoordelingen worden uitgevoerd door een ervaren verzekeringsarts die gespecialiseerd is in het interpreteren van medische informatie en het vertalen ervan naar relevante adviezen voor het bevorderen van zelfstandigheid en participatie van de cliënt.

Psychologisch advies:

Het psychologisch advies omvat het integraal onderzoeken van de psychologische aspecten van de cliënt en het bespreken van de functionele mogelijkheden in relatie tot het bereiken van optimale zelfredzaamheid en participatie. Dit proces houdt rekening met zowel de huidige situatie als de verwachte ontwikkelingen, gebaseerd op de acties die de cliënt zelf onderneemt en/of die vanuit zijn of haar omgeving worden ondernomen.

Vanuit een psychologisch perspectief wordt waardevolle inzichten geboden die bijdragen aan de beoordeling van de participatiemogelijkheden van belanghebbenden volgens de Participatiewet. Dit omvat het onderzoeken van psychologische factoren die van invloed kunnen zijn op het functioneren van de persoon in verschillende levensdomeinen, zoals werk, opleiding en sociale interacties.

De sociaal-medische advisering wordt uitgevoerd door een gekwalificeerde psycholoog, die expertise heeft in het interpreteren van psychologische gegevens en het formuleren van adviezen die gericht zijn op het bevorderen van de zelfredzaamheid en participatie van de cliënt.

Arbeidskundig advies:

Arbeidsdeskundig advies omvat een grondig onderzoek naar de arbeidsmogelijkheden en de bemiddelbaarheid van de cliënt. Dit onderzoek richt zich op het analyseren van de vaardigheden, capaciteiten en beperkingen van de cliënt in relatie tot de arbeidsmarkt. Hierbij wordt gekeken naar zowel fysieke als mentale aspecten die van invloed kunnen zijn op het kunnen uitvoeren van werkzaamheden.

Naast het in kaart brengen van de arbeidsmogelijkheden, speelt het opstellen van een re-integratievisie een belangrijke rol. Deze visie biedt een strategisch plan voor de re-integratie van de cliënt in het arbeidsproces. Hierbij wordt gekeken naar mogelijke stappen en interventies die kunnen worden ingezet om de cliënt te ondersteunen bij het vinden en behouden van passend werk.

Een ander aspect van het arbeidsdeskundig advies is het onderzoek naar de aanspraken bij het UWV. Dit omvat het beoordelen van de rechten en plichten van de cliënt met betrekking tot uitkeringen en voorzieningen vanuit de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en andere relevante wet- en regelgeving.

Tot slot omvat het arbeidsdeskundig advies ook de bepaling van de loonwaarde. Dit houdt in dat wordt vastgesteld welke waarde de arbeid van de cliënt heeft op de arbeidsmarkt, rekening houdend met diens capaciteiten en prestaties.

De beoordelingen en adviezen worden uitgevoerd door gekwalificeerde Register Arbeidsdeskundigen (SRA), die expertise hebben in het analyseren van arbeidsgerelateerde vraagstukken en het formuleren van praktische oplossingen voor arbeidsdeelname en re-integratie.

Gehandicapten Parkeer Kaart

Kom ik in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart?

Dit is sterk afhankelijk van wat voor parkeerkaart u wenst, voor een kaart als bestuurder gelden andere eisen dan voor een kaart als passagier. Voor een kaart als bestuurder wordt gekeken of u, al dan niet met gebruikmaking van hulpmiddelen, niet in staat bent meer dan 100 (m) te lopen. De eisen voor toekenning van een parkeerkaart als passagier zijn streng, u dient, naast de hiervoor aangegeven loopbeperking,  buitenshuis niet zelfstandig te kunnen lopen en continu afhankelijk te zijn van de hulp van een bestuurder. Verder dient u niet te kunnen wachten als een bestuurder de auto elders gaat parkeren nadat u bent afgezet. Het lopen buitenshuis met een hulpmiddel zoals een stok of rollator wordt ook gezien als zelfstandig lopen. In het algemeen laat u, als u zelfstandig een auto bestuurt, zien niet continu afhankelijk te zijn. Voor de exacte criteria voor toekenning van een gehandicaptenparkeerkaart verwijzen wij u verder naar het VAV protocol wat op onze website te vinden is.

Hoe kan ik een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen?

U kunt bij ons alleen een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen als u in de volgende gemeentes woonachtig bent: Duiven en Westervoort, Stichtse Vecht, Goes, Borsele, Noord-Beveland, Reimerswaal, Kapelle of Bergen op Zoom. Indien u in een andere gemeente woont hebben wij met de gemeenten de afspraak dat u een aanvraag bij uw gemeente doet. Vanuit uw gemeente krijgen wij dan opdracht om een beoordeling uit te voeren.

Via onze website kunt u, indien u in de bovenstaande gemeentes woonachtig bent, een aanvraag doen voor een parkeerkaart. Er zal na de aanvraag een korte telefonische intake plaatsvinden waarna verder beleid wordt gemaakt.

 

Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen

Medisch Advies WMO

In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van burgers die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Meldt een burger zich met een verzoek om ondersteuning en moeten de medische mogelijkheden en onmogelijkheden vastgesteld worden, dan kan door een arts van Stichting-SAP hiervoor een onafhankelijke medische keuring plaatsvinden. Deze  onafhankelijke medische keuring die wordt uitgevoerd door de arts van de Stichting-SAP speelt een cruciale rol in het vaststellen van de medische behoeften van de burger en het bepalen van de benodigde ondersteuning. Deze keuring omvat een grondig onderzoek van de medische situatie van de burger, waarbij de arts kijkt naar de aard en ernst van de beperkingen en de impact daarvan op het dagelijks functioneren. Op basis van deze objectieve medische beoordeling kan de gemeente vervolgens passende ondersteuning bieden die aansluit bij de specifieke behoeften van de burger. Dit proces waarborgt een eerlijke en rechtvaardige toewijzing van middelen en draagt bij aan het streven naar een inclusieve samenleving waarin iedereen gelijke kansen heeft om volwaardig deel te nemen

Medisch Advies SMI kinderopvang

Ouders die vanwege lichamelijke, psychische of sociale uitdagingen niet in staat zijn om volledig voor hun kind(eren) te zorgen, kunnen in aanmerking komen voor ondersteuning via de Sociaal Medische Indicatie (SMI) kinderopvang. De Stichting SAP kan een van haar medische professionals inschakelen om een onafhankelijke medische beoordeling uit te voeren bij (een van) de ouders. Deze beoordeling dient om te bepalen of de aanvraag gerechtvaardigd is en de noodzaak voor SMI kinderopvang aanwezig is.

Medisch advies leerlingenvervoer

Kinderen die vanwege een medische of psychologische reden niet zelfstandig naar school kunnen reizen, komen mogelijk in aanmerking voor een speciale vervoersvoorziening vanuit de gemeente. Om te bepalen of een dergelijke voorziening noodzakelijk is, kan een onafhankelijk medisch of psychologisch onderzoek nodig zijn. Dit onderzoek richt zich op het evalueren van de specifieke behoeften van het kind en de impact van de medische of psychologische conditie op zijn of haar vermogen om zelfstandig naar school te gaan.

De Stichting SAP kan een cruciale rol spelen bij het uitvoeren van deze onderzoeken. De deskundige artsen en psychologen van de Stichting zijn in staat om een objectieve beoordeling te maken van de situatie van het kind en de noodzaak van de vervoersvoorziening te bevestigen op basis van medische of psychologische gronden.

Het doel van deze vervoersvoorziening is om ervoor te zorgen dat alle kinderen gelijke toegang hebben tot onderwijs, ongeacht eventuele beperkingen die ze ervaren. Door middel van een zorgvuldige beoordeling en het verstrekken van passend advies kan de Stichting SAP bijdragen aan het waarborgen van de veiligheid en het welzijn van deze kinderen tijdens hun schoolreizen

Leerplichtwet vrijstellingen

Kinderen die vanwege een lichamelijke of geestelijke beperking niet in staat zijn om naar school te gaan, en toch leerplichtig zijn, kunnen mogelijk in aanmerking komen voor een (tijdelijke) ontheffing van de leerplicht.

Om te bepalen of een dergelijke ontheffing gerechtvaardigd is, kan een onafhankelijk medisch of psychologisch onderzoek noodzakelijk zijn. Dit onderzoek is gericht op het evalueren van de specifieke gezondheids- of psychologische conditie van het kind en de impact ervan op zijn of haar vermogen om onderwijs te volgen in een reguliere schoolomgeving.

De Stichting SAP kan deze onderzoeken verzorgen met behulp van deskundige artsen en psychologen. Zij zijn in staat om een objectieve beoordeling te maken van de situatie van het kind en de noodzaak van een ontheffing van de leerplicht te bevestigen op basis van medische of psychologische gronden.

Het doel van deze ontheffing is om ervoor te zorgen dat kinderen met beperkingen toegang hebben tot onderwijs dat beter aansluit bij hun individuele behoeften en mogelijkheden. Door middel van een zorgvuldige beoordeling en het verstrekken van passend advies kan de Stichting SAP bijdragen aan het waarborgen van de educatieve kansen en het welzijn van deze kinderen.

Jeugdwet

In het kader van de Jeugdwet kunnen medische beoordelingen een cruciale rol spelen bij het bepalen van de juiste zorg en ondersteuning voor kinderen en jongeren met specifieke gezondheidsbehoeften. De Jeugdwet regelt de zorg voor kinderen en jongeren tot 18 jaar en heeft als doel om hen te ondersteunen bij hun opvoeding, ontwikkeling en participatie in de samenleving.

Het doel van medische beoordelingen binnen de Jeugdwet is om ervoor te zorgen dat kinderen en jongeren met gezondheidsproblemen de zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om zich optimaal te ontwikkelen en te participeren in de samenleving. Door middel van een zorgvuldige en doelgerichte beoordeling kunnen de juiste interventies worden ingezet om de gezondheid en het welzijn van deze kwetsbare groep te bevorderen.

De vertaalslag van verzekeringsartsen van Stichting SAP richting de Jeugdwet houdt in dat de expertise van deze artsen wordt ingezet om de medische behoeften van kinderen en jongeren te beoordelen binnen de context van de Jeugdwet. Dit betekent dat verzekeringsartsen van Stichting SAP hun kennis en ervaring op het gebied van gezondheidsbeoordelingen gebruiken om de specifieke behoeften van jongeren te evalueren en te vertalen naar passende zorg- en ondersteuningsvoorzieningen volgens de richtlijnen van de Jeugdwet.

Woonurgentie

Wanneer een inwoner permanent ernstige hinder of belemmering ondervindt in zijn of haar woning als gevolg van een medische aandoening, kan dit leiden tot een medische urgentie. Om deze urgentie vast te stellen, moet de inwoner (of een gemachtigde) aantonen dat er een direct verband bestaat tussen de huidige woonsituatie en de medische aandoening. Dit kan worden onderbouwd door middel van medisch onderzoek en verklaringen van bijvoorbeeld behandeld artsen of specialisten.

Daarnaast moet uit het onderzoek blijken dat er een dringende noodzaak is om te verhuizen naar een meer geschikte woonsituatie die beter aansluit bij de medische behoeften van de inwoner. Deze verhuizing kan bijvoorbeeld nodig zijn vanwege de aanpassing van de woning of de omgeving om de mobiliteit en toegankelijkheid te verbeteren, of om andere specifieke zorgbehoeften beter te kunnen faciliteren.

De Stichting SAP kan een belangrijke rol spelen bij het uitvoeren van deze beoordelingen en het verstrekken van objectieve medische adviezen die de urgentie van de situatie onderbouwen. Door middel van een zorgvuldige en onafhankelijke evaluatie kunnen de juiste maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de inwoner de passende ondersteuning en woonomstandigheden krijgt die nodig zijn om zijn of haar welzijn te bevorderen.

Ontheffing Inburgeringsexamen

Bij een aanvraag tot ontheffing van het inburgeringsexamen wordt vaak een medische of psychologische beoordeling vereist om vast te stellen of de aanvrager om legitieme redenen niet in staat is om aan de inburgeringseisen te voldoen. Deze beoordeling kan worden uitgevoerd door gekwalificeerde medische professionals of psychologen, afhankelijk van de aard van de gestelde beperkingen.

Voor medische beoordelingen kan worden gekeken naar fysieke gezondheidsproblemen die het vermogen van de persoon om te studeren, te concentreren of deel te nemen aan het inburgeringsproces belemmeren. Dit kan variëren van lichamelijke handicaps tot ernstige ziekten die de dagelijkse activiteiten beïnvloeden.

Psychologische beoordelingen richten zich daarentegen op mentale gezondheidskwesties, zoals ernstige angststoornissen, depressie of andere psychische aandoeningen die het leerproces kunnen verstoren of de persoonlijke ontwikkeling kunnen belemmeren.

De uitkomst van deze beoordelingen helpt bij het vaststellen of de aanvrager recht heeft op ontheffing van het inburgeringsexamen op basis van medische of psychologische gronden. Deze procedure waarborgt dat alleen diegenen die daadwerkelijk niet in staat zijn om aan de inburgeringseisen te voldoen, worden vrijgesteld van deze verplichting. Stichting Sap kan deze beoordelingen uitvoeren.

 

 

Wajong

Stichting SAP kan een ondersteunende rol spelen bij de beoordeling van Wajong-aanvragen (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten) in Nederland. Deze beoordelingen zijn cruciaal omdat ze bepalen of een persoon met een beperking recht heeft op een Wajong-uitkering, die bedoeld is om financiële ondersteuning te bieden aan jonge mensen met een langdurige ziekte of handicap die niet in staat zijn om te werken of te studeren.

Stichting SAP kan hiervoor artsen of medische professionals inschakelen om een medische beoordeling uit te voeren. Verzekeringsartsen met een ruime ervaring op dit gebied zijn binnen Stichting Sap werkzaam. Deze beoordeling omvat vaak een grondige analyse van de medische geschiedenis, de aard en ernst van de beperking(en), de functionele mogelijkheden van de aanvrager en de impact van de beperking(en) op het vermogen om te werken of te studeren. Deze beoordelingen zijn gericht op het vaststellen van de mate van arbeidsongeschiktheid en de geschiktheid voor werk of participatie in het arbeidsproces.

Het doel van deze beoordelingen is om objectief vast te stellen of de aanvrager voldoet aan de criteria voor een Wajong-uitkering volgens de regelgeving SMBA. Dit proces helpt ervoor te zorgen dat de uitkeringen worden toegekend aan degenen die ze het meest nodig hebben en dat er eerlijkheid en rechtvaardigheid heersen in het toekennen van sociale voorzieningen aan mensen met een handicap of langdurige ziekte.

Second Opinion

Opdrachtgevers van Stichting SAP hebben de mogelijkheid om een second opinion te laten verrichten door onze onafhankelijke deskundigen of specialisten. Een second opinion biedt de opdrachtgever de kans om een alternatief of aanvullend advies te verkrijgen over een bepaalde kwestie of besluit, zoals een verzekeringskeuring of andere expertisegebieden waar Stichting SAP bij betrokken is.

De mogelijkheid tot het verkrijgen van een second opinion is belangrijk omdat het opdrachtgevers in staat stelt om verschillende perspectieven te verkennen en te evalueren voordat ze belangrijke beslissingen nemen. Dit draagt bij aan een zorgvuldige afweging van alle relevante factoren en verhoogt het vertrouwen in de uiteindelijke besluitvorming.

De onafhankelijkheid van de deskundigen of specialisten die de second opinion uitvoeren, is cruciaal om de objectiviteit en geloofwaardigheid van het advies te waarborgen. Opdrachtgevers kunnen dus vertrouwen op een eerlijke beoordeling die losstaat van eventuele belangenconflicten.

Het aanvragen van een second opinion kan variëren in procedure en vereisten, afhankelijk van de specifieke context en het beleid van Stichting SAP en de betrokken opdrachtgever. Over het algemeen wordt echter gestreefd naar transparantie en openheid om ervoor te zorgen dat opdrachtgevers de best mogelijke ondersteuning krijgen bij het nemen van belangrijke beslissingen.

Medische Beoordeling Mantelzorgwoning

Bij de beoordeling van een mantelzorgwoning vanuit medisch oogpunt wordt gekeken naar verschillende factoren om ervoor te zorgen dat de woning voldoet aan de behoeften van de persoon die zorg nodig heeft.

Toegankelijkheid en mobiliteit: De woning moet zo worden ontworpen dat het gemakkelijk is voor de persoon die zorg ontvangt om zich te verplaatsen, zelfs als deze persoon mobiliteitsproblemen heeft, zoals gebruik van een rolstoel of rollator. Dit kan betekenen dat er brede deuropeningen, drempel vrije toegang en aangepaste sanitaire voorzieningen nodig zijn.

Veiligheid: Er moet worden gekeken naar mogelijke veiligheidsrisico’s en valgevaar, vooral als de persoon die zorg ontvangt kwetsbaar is of een verhoogd risico op vallen heeft. Dit kan vereisen dat de woning is uitgerust met beugels, anti-slipvloeren en andere veiligheidsvoorzieningen.

Zorgvoorzieningen: De woning moet geschikt zijn voor het leveren van de benodigde zorg, zoals een slaapkamer op de begane grond, een aangepaste badkamer en ruimte voor hulpmiddelen zoals tilliften of douchebrancards, afhankelijk van de behoeften van de persoon die zorg ontvangt.

Privacy en comfort: Het is belangrijk dat de mantelzorgwoning een gevoel van privacy en comfort biedt voor zowel de persoon die zorg ontvangt als de mantelzorger(s). Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat er aparte leefruimtes zijn of dat er voldoende ruimte is voor ontspanning en sociale interactie.

Medische voorzieningen: Afhankelijk van de medische behoeften van de persoon die zorg ontvangt, kunnen aanvullende medische voorzieningen nodig zijn, zoals een ruimte voor het opslaan van medische apparatuur, medicijnen of een ruimte voor het ontvangen van medische zorgprofessionals.

Over het algemeen is een medische beoordeling van een mantelzorgwoning gericht op het waarborgen van de veiligheid, het comfort en de geschiktheid van de woning voor de zorgbehoeften van de persoon die zorg ontvangt. Dit helpt ervoor te zorgen dat de mantelzorg op een effectieve en respectvolle manier kan worden verleend.

Stichting Sap kan hiervoor de noodzakelijke expertise leveren

Arbeidskundig advies:

Arbeidsdeskundig advies omvat een grondig onderzoek naar de arbeidsmogelijkheden en de bemiddelbaarheid van de cliënt. Dit onderzoek richt zich op het analyseren van de vaardigheden, capaciteiten en beperkingen van de cliënt in relatie tot de arbeidsmarkt. Hierbij wordt gekeken naar zowel fysieke als mentale aspecten die van invloed kunnen zijn op het kunnen uitvoeren van werkzaamheden.

Naast het in kaart brengen van de arbeidsmogelijkheden, speelt het opstellen van een re-integratievisie een belangrijke rol. Deze visie biedt een strategisch plan voor de re-integratie van de cliënt in het arbeidsproces. Hierbij wordt gekeken naar mogelijke stappen en interventies die kunnen worden ingezet om de cliënt te ondersteunen bij het vinden en behouden van passend werk.

Een ander aspect van het arbeidsdeskundig advies is het onderzoek naar de aanspraken bij het UWV. Dit omvat het beoordelen van de rechten en plichten van de cliënt met betrekking tot uitkeringen en voorzieningen vanuit de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en andere relevante wet- en regelgeving.

Tot slot omvat het arbeidsdeskundig advies ook de bepaling van de loonwaarde. Dit houdt in dat wordt vastgesteld welke waarde de arbeid van de cliënt heeft op de arbeidsmarkt, rekening houdend met diens capaciteiten en prestaties.

De beoordelingen en adviezen worden uitgevoerd door gekwalificeerde Register Arbeidsdeskundigen (SRA), die expertise hebben in het analyseren van arbeidsgerelateerde vraagstukken en het formuleren van praktische oplossingen voor arbeidsdeelname en re-integratie.

Individuele studietoeslag beoordeling

De medische beoordeling met betrekking tot een individuele studietoeslag heeft tot doel vast te stellen of een student door een medische aandoening of beperking niet kan werken naast het volgen van zijn of haar studie. Deze beoordeling wordt uitgevoerd door een geregistreerde verzekeringsgeneeskundige.

Tijdens de beoordeling wordt de medische situatie van de student zorgvuldig geëvalueerd, waarbij rekening wordt gehouden met de aard en ernst van de aandoening, de impact ervan op het dagelijks leven en de mogelijkheid tot werken naast het volgen van een studie. De verzekeringsarts zal ook kijken naar de prognose van de aandoening en hoe deze de studievoortgang op lange termijn kan beïnvloeden.

Op basis van deze medische beoordeling wordt vastgesteld of de student in aanmerking komt voor een individuele studietoeslag. Het doel is om ervoor te zorgen dat studenten met een beperking gelijke toegang hebben tot het onderwijs en de middelen krijgen die ze nodig hebben om succesvol te kunnen studeren.

Bijzondere bijstand beoordelingen:

Medische beoordelingen met betrekking tot voorzieningen in het kader van de bijzondere bijstand zijn gericht op het vaststellen van de medische noodzaak van deze voorzieningen voor een individu. Bijzondere bijstand is bedoeld voor mensen met een laag inkomen die onverwachte, medisch noodzakelijke kosten hebben waarvoor ze zelf geen financiële middelen hebben. Deze kosten kunnen variëren van medische hulpmiddelen, noodzakelijke behandelingen of andere essentiële voorzieningen die bijdragen aan het welzijn en de zelfredzaamheid van een persoon.

Een medische beoordeling wordt uitgevoerd door een verzekeringsarts die de gezondheidssituatie van de persoon in kwestie grondig onderzoekt. Hierbij wordt gekeken naar de aard en ernst van de medische conditie, de impact ervan op het dagelijks leven en de noodzaak van de specifieke voorzieningen om de gezondheid en het functioneren van de persoon te bevorderen.

De beoordeling kan ook betrekking hebben op de duurzaamheid van de medische situatie en de verwachte effectiviteit van de voorgestelde voorzieningen op lange termijn. Op basis van deze medische beoordeling wordt vastgesteld of de gevraagde voorzieningen medisch noodzakelijk zijn en dus in aanmerking komen voor vergoeding of financiële ondersteuning via de bijzondere bijstand.

Het doel van deze medische beoordelingen is om ervoor te zorgen dat mensen met een laag inkomen die te maken hebben met medische uitdagingen, toegang krijgen tot de nodige voorzieningen die hen in staat stellen om een zo zelfstandig en comfortabel mogelijk leven te leiden, ondanks hun gezondheidsproblemen.

Bouwkundige advisering:

Bouwkundige advisering door Stichting SAP voor mensen met beperkingen richt zich op het creëren van toegankelijke en aangepaste leefruimtes die voldoen aan de specifieke behoeften van individuen met diverse gezondheidsbeperkingen. Deze advisering omvat het analyseren van de architectonische kenmerken van een woning en het identificeren van mogelijke obstakels die de mobiliteit en het dagelijks functioneren van mensen met beperkingen kunnen belemmeren.

De Stichting SAP kan bijvoorbeeld advies geven over het aanpassen van de ingang van de woning om deze drempelvrij te maken, het verbreden van deuropeningen voor rolstoeltoegankelijkheid, of het installeren van aangepaste badkamervoorzieningen zoals inloopdouches of handgrepen voor extra ondersteuning.

Het doel van bouwkundige advisering is om een inclusieve omgeving te creëren waarin mensen met beperkingen volledig kunnen deelnemen aan het dagelijks leven en de samenleving. Door middel van deze adviezen worden ervaren bouwkundig/ergonomische belemmeringen in een woning weggenomen en wordt de toegankelijkheid verbeterd, wat bijdraagt aan de zelfstandigheid en het welzijn van mensen met beperkingen.

Ergonomische advisering:

Ergonomische advisering door Stichting SAP in het kader van wonen en hulpmiddelen voor het dagelijks leven richt zich op het optimaliseren van de leefomgeving voor mensen met specifieke gezondheidsbehoeften. Dit omvat het identificeren van mogelijke fysieke belemmeringen in de woning en het aanbevelen van aanpassingen en hulpmiddelen die het dagelijks leven vergemakkelijken en de zelfstandigheid bevorderen.

De Stichting SAP kan bijvoorbeeld advies geven over het creëren van een ergonomische indeling van de woning, waarbij rekening wordt gehouden met de mobiliteitsbeperkingen van de bewoner. Dit kan het installeren van een traplift, het verwijderen van drempels, of het aanpassen van de keuken of badkamer omvatten, zodat deze beter toegankelijk zijn voor mensen met beperkte mobiliteit.

Daarnaast kan de Stichting SAP adviseren over het gebruik van specifieke hulpmiddelen voor het dagelijks leven, zoals rolstoelen, loophulpmiddelen, of andere woon- of leefvoorzieningen, afhankelijk van de individuele behoeften van de persoon. Deze hulpmiddelen worden zorgvuldig geselecteerd en aanbevolen om de functionaliteit en comfort in het dagelijks leven te verbeteren waarbij het uitgangspunt is het goedkoopst en adequaat hulpmiddel te adviseren.

Het doel van ergonomische advisering in de woning is om een veilige, comfortabele en functionele leefomgeving te creëren die afgestemd is op de behoeften van mensen met gezondheidsbeperkingen. Door middel van deze adviezen kunnen mensen met beperkingen langer zelfstandig thuis blijven wonen en een hogere kwaliteit van leven ervaren.

WSNP beoordelingen:

In het kader van de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) kan een medische beoordeling worden uitgevoerd om de mogelijkheden van een persoon tot werken vast te stellen. De WSNP is bedoeld voor mensen die in een problematische schuldsituatie verkeren en biedt hen de mogelijkheid om schulden af te lossen onder toezicht van een bewindvoerder.

Een medische beoordeling kan noodzakelijk zijn wanneer een schuldenaar door medische omstandigheden beperkt is in zijn of haar vermogen om te werken en daardoor niet in staat is om voldoende inkomen te genereren om de schulden af te lossen. Deze beoordeling wordt uitgevoerd door een verzekeringsarts, die de gezondheidssituatie van de schuldenaar grondig onderzoekt.

Tijdens de medische beoordeling wordt gekeken naar de aard en ernst van de medische aandoening(en), de impact ervan op het dagelijks functioneren en de mogelijkheden van de persoon om arbeid te verrichten. Op basis van deze beoordeling wordt vastgesteld in hoeverre de medische situatie de arbeidscapaciteit beïnvloedt en of er sprake is van arbeidsongeschiktheid.

De uitkomst van de medische beoordeling kan van invloed zijn op het verloop van de schuldsaneringsprocedure. Als de schuldenaar als gevolg van medische beperkingen niet in staat is om voldoende inkomen te verwerven, kan dit leiden tot aanpassingen in het aflossingstraject of zelfs tot beëindiging van de schuldsanering.

Het doel van de medische beoordeling in het kader van de WSNP is om een eerlijke en evenwichtige afweging te maken tussen de financiële verplichtingen van de schuldenaar en zijn of haar medische mogelijkheden. Op deze manier wordt recht gedaan aan zowel de belangen van de schuldeisers als aan de gezondheid en het welzijn van de schuldenaar.

Back To Top